səhifələr

1. əl-Fatihə "Kitabı açan" surəsi

1. əl-Fatihə
"Kitabı açan" surəsi, 7 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
2 - Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
3 - Mərhəmətli və Rəhmliyə,
4 - Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
5 - Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.

2. əl-Bəqərə, "İnək" surəsi

2. əl-Bəqərə
"İnək" surəsi, 286 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - Əlif. Ləm. Mim.
2 - Bu, qətiyyən şübhə doğurmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən bir Kitabdır.
3 - O kəslər ki, qeybə iman gətirir, namaz qılır və Bizim onlara verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) xərcləyirlər;
4 - O kəslər ki, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, axirətə də yəqinliklə inanırlar.
5 - Onlar öz Rəbbindən (gələn) doğru yoldadırlar. Məhz onlar nicat tapanlardır.

3. Ali-İmran, "İmranın ailəsi" surəsi

3. Ali-İmran
"İmranın ailəsi" surəsi, 200 ayə,
Mədinədə nazil olub.

1 - Əlif. Ləm. Mim.
2 - Allah, Ondan başqa ilah yoxdur, (əbədi) Yaşayandır, (bütün yaradılanların) Qəyyumudur.
3 - O, sənə Kitabı gerçək olaraq, ondan əvvəlkiləri təsdiqləməsi üçün nazil etdi. Tövratı və İncili də O nazil etdi –
4 - daha əvvəllər insanlara doğru yolu göstərən rəhbər olmaq üçün. Furqanı da O nazil etdi. Şübhəsiz ki, Allahın ayələrini inkar edənlər üçün şiddətli bir əzab vardır. Allah Qüdrətlidir, intiqam almağa qadirdir.

4. ən-Nisa, "Qadınlar" surəsi

4. ən-Nisa
"Qadınlar" surəsi, 176 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - Ey insanlar! Sizi tək bir candan xəlq edən, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın (törədib yer üzünə) yayan Rəbbinizdən qorxun! Adı ilə bir-birinizdən (cürbəcür şeylər) istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinin! Həqiqətən, Allah sizə nəzarət edir.
2 - Yetimlərin mallarını özlərinə verin və pisi yaxşı ilə dəyişməyin. Onların mallarını öz mallarınızla birlikdə yeməyin. Şübhəsiz ki, bu, böyük günahdır.
3 - Yetim qızlara qarşı ədalətli olmayacağınızdan qorxursunuzsa, onda xoşunuza gələn (halal) qadınlardan ikisi, üçü və dördü ilə evlənin. Əgər (o qadınlarla) ədalətlə dolanmayacağınızdan qorxursunuzsa, onda (onlardan) biri ilə və yaxud sahib olduğunuz cariyələrlə (kifayətlənin). Bu, haqsızlıq etməməyə daha yaxındır.

5. əl-Maidə, "Süfrə" surəsi

5. əl-Maidə
"Süfrə" surəsi, 120 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - Ey iman gətirənlər! Əhdlərinizi yerinə yetirin. (Haram edildiyi) sizə bildiriləcək heyvanlar və ihramda olarkən ovladığınız ov istisna olmaqla digər heyvanlar sizə halal edildi. Həqiqətən, Allah istədiyi hökmü verir.
2 - Ey iman gətirənlər! Allahın nişanələrinə, haram aylara, qurbanlıq heyvana, boynuna nişan taxılmış qurbanlıq heyvanlara, Rəbbinin lütfünü və razılığını diləyərək Beytulharama gələnlərə qarşı hörmətsizlik etməyi halal saymayın. İhramdan çıxdığınız zaman ov edə bilərsiniz. Sizi Məscidulharama daxil olmağa qoymayan camaata qarşı olan kin-küdurət sizi təcavüz etməyə sövq etməsin. Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Günah işlər görməkdə və düşmənçilikdə bir-birinizə köməkçi olmayın. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah şiddətli cəza verəndir.

6. əl-Ənam, "Mal-qara" surəsi


6. əl-Ənam
"Mal-qara" surəsi, 165 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Göyləri və yeri yaradan, zülmətləri və nuru var edən Allaha həmd olsun! (Bu dəlillərdən) sonra kafir olanlar hələ də (bütləri) öz Rəbbinə tay tuturlar.
2 - Sizi palçıqdan yaradan, sonra da əcəlinizi təyin edən Odur. Onun dərgahında (Qiyamət günü üçün də) bəlli bir əcəl vardır. (Bunu bildikdən) sonra siz yenə də şübhə edirsiniz.
3 - O, həm göylərdə, həm də yerdə (ibadət olunan Tək) Allahdır. O, gizlində saxladığınızı da bilir, aşkarda etdiyinizi də. O, sizin nə qazanacağınızı da bilir.

7. əl-Əraf, "Sədd" surəsi


7. əl-Əraf
"Sədd" surəsi, 206 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Əlif. Ləm. Mim. Sad.
2 - (Bu,) (insanları) qorxutmaq və möminlərə öyüd-nəsihət vermək üçün sənə nazil edilən Kitabdır. Ona görə qəlbin heç narahat olmasın.
3 - Rəbbinizdən sizə nazil edilənə tabe olun. Onu qoyub başqa dostlara uymayın. Siz necə də az öyüd-nəsihət dinləyirsiniz.
4 - Biz neçə-neçə kəndləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecə ikən və ya günorta çağı yatıb istirahət etdikləri vaxt gəldi.

8. əl-Ənfal, "Qənimətlər" surəsi


8. əl-Ənfal
"Qənimətlər" surəsi, 75 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - Səndən qənimətlər haqqında soruşurlar. De: “Qənimətlər Allaha və Peyğəmbərə aiddir”. Elə isə Allahdan qorxun və öz aranızdakı əlaqələri möhkəmlədin. Əgər möminsinizsə, Allaha və Onun Elçisinə itaət edin.
2 - Möminlər ancaq o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbi qorxuya düşər, Onun ayələri onlara oxunduqda imanları artar, yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edər,
3 - namaz qılar və Bizim onlara verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) xərcləyərlər.

9. ət-Tovbə, "Tövbə" surəsi


9. ət-Tovbə
"Tövbə" surəsi, 129 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - (Bu,) Allah və Onun Elçisi tərəfindən əhd bağladığınız müşriklərə bir xəbərdarlıqdır.
2 - Elə isə yer üzündə dörd ay gəzib dolaşın və bilin ki, siz (müşriklər) Allahdan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz və Allah kafirləri rüsvay edəcəkdir.
3 - (Bu,) Allah və Onun Elçisi tərəfindən ən böyük həcc günü insanlara Alla-hın və Onun Elçisinin müşriklərdən uzaq olmasını (elan edəcək) bir bildirişdir. Əgər tövbə etsəniz, bu sizin üçün xeyirli olar. Yox əgər üz döndərsəniz, bilin ki, siz, Allahdan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Kafirləri üzücü bir əzabla müjdələ.

10. Yunus, "Yunus" surəsi


10. Yunus
"Yunus" surəsi, 109 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1- Əlif. Ləm. Ra. Bu, hikmətli Kitabın ayələridir.
2 - İçərilərindən bir adama: “İnsanları qorxut və iman gətirənləri müjdələ ki, özlərinin Rəbbinin dərgahında onların etdikləri yaxşılıqların mükafatı vardır!”– deyə vəhy etməyimiz insanlara qəribəmi göründü? Kafirlər: “Sözsüz ki, bu, açıq-aşkar bir sehrbazdır!”– dedilər.
3 - Şübhəsiz ki, Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə yaradan, sonra da Ərşə ucalan Allahdır. İşləri yoluna qoyan Odur. Yalnız Onun icazəsindən sonra kimsə şəfaətçi ola bilər. Budur, Rəbbiniz Allah. Ona ibadət edin. Məgər düşünüb ibrət almırsınız?

11. Hud, "Hud" surəsi11. Hud
"Hud" surəsi, 123 ayə,
Məkkədə nazil olub.          
   
1 - Əlif. Ləm. Ra. (Bu,) Müdrik, (hər şeydən) Xəbərdar (olan Allah) tərəfindən, ayələri mükəmməlləşdirilmiş, sonra da ətraflı izah edilmiş bir Kitabdır.
2 - (Bu ona görədir) ki, Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz. Həqiqətən, mən Onun tərəfindən sizi xəbərdar edən və müjdələyənəm.
3 - Həm də Rəbbinizdən bağışlanma diləyəsiniz, sonra da tövbə edəsiniz ki, O sizə müəyyən olunmuş vaxtadək gözəl gün-güzəran nəsib etsin və hər fəzilət sahibinə Öz lütfündən versin. Əgər (Ondan) üz çevirsəniz, (bilin ki), mən sizə üz verəcək əzəmətli günün əzabından qorxuram.

12. Yusuf , "Yusuf" surəsi

12. Yusuf
"Yusuf" surəsi, 111 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Əlif. Ləm. Ra. Bu, açıq-aydın Kitabın ayələridir.
2 - Həqiqətən, Biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz.
3 - Biz bu Quranı sənə vəhy etməklə sənə ən gözəl hekayəti danışırıq. Halbuki, sən bundan əvvəl xəbərsiz olanlardan idin.

13. ər-Rad, "Göy gurultusu" surəsi

13. ər-Rad
"Göy gurultusu" surəsi, 43 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Əlif. Ləm. Mim. Ra. Bunlar Kitabın ayələridir. Rəbbindən sənə nazil edilən həqiqətdir, lakin insanların çoxu (buna) inanmır.
2 - Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən, sonra da Ərşə ucalan, müəyyən vaxta qədər (göydə) hərəkət edən günəşi və ayı (əmrinə) tabe edən Allahdır. O, işləri yoluna qoyur və ayələrini (belə) izah edir ki, bəlkə Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza yəqinliklə inanasınız.

14. İbrahim, "İbrahim" surəsi

14. İbrahim
"İbrahim" surəsi, 52 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Əlif. Ləm. Ra. (Bu,) insanları öz Rəbbinin izni ilə qaranlıqdan nura – Qüdrətli, Tərifəlayiq (Allahın) yoluna çıxartmaq üçün sənə nazil etdiyimiz bir Kitabdır.
2 - O Allahın ki, göylərdə və yerdə nə varsa, Onundur. Giriftar olacaqları şiddətli əzabdan dolayı vay kafirlərin halına!
3 - O kəslərin ki, dünyanı axirətdən üstün tutur, (insanları) Allah yolundan sapdırır və onu əyri göstərməyə çalışırlar. Onlar dərin bir azğınlıq içindədirlər.

15. əl-Hicr, "Hicr" surəsi

15. əl-Hicr
"Hicr" surəsi, 99 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Əlif. Ləm. Ra. Bunlar Kitabın və açıq-aydın Quranın ayələridir.
2 - Kafirlər mütləq müsəlman olmalarını arzulayacaqlar.
3 - Qoy onlar (bir müddət) yeyib-içsinlər, əylənsinlər və xam xəyallar onların başlarını qatsın. Tezliklə biləcəklər.
4 - Məhv etdiyimiz hər bir diyarın məlum bir yazısı var idi (həlak olacaqları vaxt əvvəlcədən müəyyən edilmişdi).

16. ən-Nəhl, "Bal arısı" surəsi

16. ən-Nəhl
"Bal arısı" surəsi, 128 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Allahın əmri gələcəkdir. Odur ki, onun tez gəlməsini istəməyin. (Allah) müşriklərin (Ona) qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.
2 - (Allah) Öz hökmü ilə qullarından istədiyi kimsəyə mələkləri vəhylə göndərib buyurur: “(Qullarımı) qorxudub xəbərdar edin ki, Məndən başqa ilah yoxdur. Məndən qorxun!”
3 - (Allah,) göyləri və yeri gerçək yaratmışdır. O, müşriklərin qoşduqları şəriklərdən ucadır.

17. əl-İsra, "Gecə səyahəti" surəsi

17. əl-İsra
"Gecə səyahəti" surəsi, 111 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Dəlillərimizdən bəzisini ona (Peyğəmbərə) göstərmək üçün Öz qulunu gecə vaxtı Məscidulharamdan ətrafına xeyir-bərəkət verdiyimiz Məsciduləqsaya aparan (Allah) pak və müqəddəsdir. Həqiqətən, O, Eşidəndir, Görəndir.
2 - Biz Musaya Kitab verdik və İsrail oğullarına: “Məndən başqasını özünüzə himayədar götürməyin!”– deyə onu (o Kitabı) doğru yol göstərən bir rəhbər etdik.
3 - (Ey) Nuhla birlikdə (gəmidə )daşıdıqlarımızın nəsli! Nuh doğrudan da (Bizə) minnətdar olan bir qul idi.

18. əl-Kəhf , "Mağara" surəsi

18. əl-Kəhf
"Mağara" surəsi, 110 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Kitabı Öz quluna nazil edən və onda heç bir nöqsana yol verməyən Allaha həmd olsun!
2 - (Allah,) Öz tərəfindən gələcək şiddətli bir əzabla (günahkarları) qorxutmaq, yaxşı işlər görən möminləri gözəl mükafata nail olacaqları ilə müjdələmək üçün (bu Kitabı) dopdoğru şəkildə (nazil etdi).
3 - (Möminlər)orada əbədi qalacaqlar.

19. Məryəm, "Məryəm" surəsi

19. Məryəm
"Məryəm" surəsi, 98 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Kəf. Ha. Yə. Ayn. Sad.
2 - (Bu) sənin Rəbbinin Öz qulu Zəkəriyyaya (göstərdiyi )mərhəmətinin yada salınmasıdır.
3 - Bir zaman (Zəkəriyya) Rəbbinə gizlicə dua edib
4 - demişdi: “Ey Rəbbim! Artıq sümüklərim zəifləmiş, başım da ağappaq ağarmışdır. Ey Rəbbim! Sənə etdiyim dua sayəsində (heç vaxt) bədbəxt olmamışam.

20. Ta ha, "Ta ha" surəsi

20. Ta ha
"Ta ha" surəsi, 135 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Ta. Ha.
2 - Biz Quranı sənə ona görə nazil etmədik ki, əziyyətə düşəsən.
3 - (Onu Allahdan) qorxanlar üçün ancaq nəsihət kimi (göndərdik).
4 - O, yeri və uca göyləri yaradan (Allah) tərəfindən nazil olmuşdur.
5 - Ər-Rəhman Ərşə ucaldı.

21. əl-Ənbiya, "Peyğəmbərlər" surəsi

21. əl-Ənbiya
"Peyğəmbərlər" surəsi, 112 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - İnsanların hesaba çəkiləcəkləri gün yaxınlaşdı. Amma onlar hələ də qəflət içində (imandan) üz çevirirlər.
2 - Onlara öz Rəbbindən istənilən bir yeni xəbərdarlıq gəldikdə, ona istehza edərək, qulaq asmazlar,
3 - qəlbləri qəflət içində qaldığı halda. Zalımlar öz aralarında xəlvətcə pıçıldaşıb deyirlər: “Məgər bu sizin kimi adi bir insan deyilmi? Gözünüz görə-görə sehrəmi inanacaqsınız?”

22. əl-Həcc, "Həcc" surəsi

22. əl-Həcc
"Həcc" surəsi, 78 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun! Həqiqətən, o Saatın sarsıntısı müdhiş bir şey olacaqdır.
2 - Onu görəcəyiniz gün hər bir əmzikli (körpəsi olan) qadın əmizdirdiyini unudacaq, hər bir hamilə qadın bətnindəkini salacaqdır. İnsanları sərxoş görəcəksən, halbuki onlar sərxoş olmayacaqlar. Allahın əzabı  hədsiz şiddətlidir.
3 - İnsanlardan eləsi də var ki, heç nə bilmədiyi halda Allah haqqında mübahisə edir və hər bir inkarçı şeytana itaət edir.

23. əl-Muminun, "Möminlər" surəsi

23. əl-Muminun
"Möminlər" surəsi, 118 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Möminlər, həqiqətən də, nicat tapmışlar;
2 - o kəslər ki, namazlarında mütidirlər,
3 - o kəslərdir ki, sözbazlıqdan qaçırlar,
4 - o kəslərdir ki, zəkat verirlər,
5 - o kəslərdir ki, öz cinsi orqanlarını (həmişə) qoruyurlar,

24. ən-Nur, "Nur" surəsi

24. ən-Nur
"Nur" surəsi, 64 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - (Bu,) Bizim nazil edib (sizə) vacib buyurduğumuz bir surədir. Biz onda açıq-aydın ayələr nazil etdik ki, bəlkə, düşünüb ibrət alasınız.
2 - Zinakar qadının və zinakar kişinin hər birinə yüz çubuq vurun. Əgər Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, Allahın dininə görə onlara yazığınız gəlməsin. Qoy möminlərdən bir dəstə onların əzabına şahid olsun.
3 - Zinakar kişi ancaq zinakar və ya müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadın da yalnız zinakar və ya müşrik bir kişiyə ərə gedə bilər. Möminlərə isə bu, haram edilmişdir.

25. əl-Furqan, "Haqqı batildən ayıran" surəsi

25. əl-Furqan
"Haqqı batildən ayıran" surəsi, 77 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Aləmləri xəbərdar etməsindən ötrü Öz quluna Furqanı (Quranı) nazil edən (Allah) necə də xeyirxahdır!
2 - Göylərin və yerin səltənəti Ona məxsusdur. O, Özünə oğul götürməmişdir və səltənətində də şəriki olan yoxdur. O, bütün şeyləri xəlq etmiş və onlara münasib bir biçim vermişdir.
3 - (Kafirlər) isə Onun əvəzinə heç nəyə fayda verməyən, həm də özləri yaradılan, özlərinə nə bir zərər, nə də bir xeyir verməyə qadir olmayan, öldürməyə, həyat verməyə və yenidən diriltməyə qüdrəti olmayanları özlərinə tanrı götürdülər.

26. əş-Şuəra, "Şairlər" surəsi

26. əş-Şuəra
"Şairlər" surəsi, 227 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Ta. Sin. Mim.
2 - Bunlar aydın Kitabın ayələridir.
3 - Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlakmı edəcəksən?
4 - Biz istəsəydik, göydən onlara elə bir əlamət göndərərik ki, onun önündə başları itaətkarlıqla əyilərdi.
5 - Ər-Rəhmandan onlara elə bir ayə gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər.

27. ən-Nəml, "Qarışqalar" surəsi

27. ən-Nəml
"Qarışqalar" surəsi, 93 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Ta. Sin. Bu, Quranın və açıq-aydın bir Kitabın ayələridir.
2 - Möminlərə doğru yolu göstərən rəhbər və müjdədir.
3 - O kəslərin ki, namaz qılır, zəkat verir və axirətə qətiyyətlə inanırlar.
4 - Həqiqətən, Axirətə iman gətirməyənlərin (bəd) əməllərini onlara yaxşı kimi göstərdik. Odur ki, onlar (azğınlıqları )(üzündən heç nə anlamadan) (yer üzündə) veyllənirlər.

28. əl-Qasas, "Əhvalat" surəsi

28. əl-Qasas
"Əhvalat" surəsi, 88 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Ta. Sin. Mim.
2 - Bu, açıq-aydın Kitabın ayələridir.
3 - Biz sənə, iman gətirən insanlar üçün, Musa ilə Fironun əhvalatını olduğu kimi oxuyacağıq.
4 - Həqiqətən, Firon yer üzündə təkəbbürlük göstərib onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü. (Firon) onlardan bir zümrəni zəiflədir, onların oğlan uşaqlarını öldürür, qadınlarını isə sağ buraxırdı. Həqiqətən, o, fitnə-fəsad törədənlərdən idi.

29. əl-Ənkəbut , "Hörümçək" surəsi

29. əl-Ənkəbut
"Hörümçək" surəsi, 69 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Əlif. Ləm. Mim.
2 - İnsanlar elə güman edirlər ki, təkcə: “İman gətirdik!”– demələri ilə onlardan əl çəkiləcək və onlar imtahan edilməyəcəklər?
3 - Biz onlardan öncəkiləri də sınaqdan keçirmişdik. Sözsüz ki, Allah doğru danışanları da, yalançıları da aşkara çıxardacaqdır.
4 - Bəlkə yaramaz işlərə yol verənlər Bizdən gizlənib özlərini xilas edəcəklərini zənn edirlər? Onlar nə yarıtmaz düşüncələrə dalırlar.

30. ər-Rum, "Rumlular" surəsi

30. ər-Rum
"Rumlular" surəsi, 60 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Əlif. Ləm. Mim.
2 - Rumlular məğlub edildilər;
3 - ən aşağı (və ya ən yaxın) bir yerdə. Lakin onlar öz məğlubiyyətlərindən sonra qələbə çalacaqlar;
4 - bir neçə il ərzində. Əvvəl də, sonra da hökm Allahındır. O gün möminlər sevinəcəklər;
5 - Allahın köməyi ilə. O, istədiyinə kömək edir. O, Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

31. Loğman, "Loğman" surəsi

31. Loğman
"Loğman" surəsi, 34 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Əlif. Ləm. Mim.
2 - Bu, hikmətli Kitabın ayələridir.
3 - Xeyirxah əməl sahiblərinə doğru yolu göstəricisi və rəhmətdir.
4 - O kəslərə ki, namaz qılır, zəkat verir və axirətə qətiyyətlə inanırlar.

32. əs-Səcdə, "Səcdə" surəsi

32. əs-Səcdə
"Səcdə" surəsi, 30 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Əlif. Ləm. Mim.
2 - Şübhə yoxdur ki, bu Kitabı aləmlərin Rəbbi (olan Allah) nazil etmişdir.
3 - Ya da onlar: “Bunu özündən uydurmuşdur!”– deyirlər. Xeyr, o, Rəbbindən (nazil) olan bir haqdır ki, səndən öncə xəbərdar edən (peyğəmbər) gəlməmiş hər hansı bir xalqı xəbərdar edəsən. Bəlkə də, onlar doğru yola yönələlər.

33. əl-Əhzab, "Müttəfiqlər" surəsi

33. əl-Əhzab
"Müttəfiqlər" surəsi, 73 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - Ey Peyğəmbər! Allahdan qorx, kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə. Həqiqətən, Allah Biləndir, Müdrikdir.
2 - Rəbbindən sənə vəhy olunana tabe ol! Həqiqətən, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.
3 - Allaha təvəkkül et! Allahın Qoruyan olması (sənə) bəsdir.

34. Səba, "Səba" surəsi

34. Səba
"Səba" surəsi, 54 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Göylərdəkilərin və yerdəkilərin hamısının sahibi olan Allaha həmd olsun! Axirətdə də həmd Ona məxsusdur. O, Müdrikdir, Xəbərdardır.
2 - O, yerə girəni də, oradan çıxanı da, göydən düşəni də, oraya qalxanı da bilir. O, Rəhmlidir, Bağışlayandır.
3 - Kafirlər: “O Saat bizə gəlməyəcəkdir!”– dedilər. De: “Xeyr, qeybi bilən Rəbbimə and olsun ki, o, mütləq sizi haqlayacaqdır. Göylərdə və yerdə zərrə qədər olan bir şey də Ondan gizli qalmaz. Bundan daha kiçik və daha böyük elə bir şey yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-məhfuzda) olmasın”.

35. Fatir, "Yaradan" surəsi

35. Fatir
"Yaradan" surəsi, 45 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Göyləri və yeri Yaradan, mələkləri iki, üç və dörd qanadlı elçilər edən Allaha həmd olsun! O, xəlq etdiklərindən istədiyini artırır. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir.
2 - Allah insanlara mərhəmətindən nəyi nəsib edərsə, heç kəs onun qarşısını ala bilməz. Onun göndərmədiyi bir şeyi də Ondan başqa heç kəs verə bilməz. O, Qüdrətlidir, Müdrikdir.
3 - Ey insanlar! Allahın sizə verdiyi lütfünü bir xatırlayın. Allahdan başqa sizə göylərdən və yerdən ruzi verən bir xaliq varmı? Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Necə də (haqdan) döndərilirsiniz!

36. Ya sin, "Ya sin" surəsi

36. Ya sin
"Ya sin" surəsi, 83 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Ya. Sin.
2 - And olsun hikmətli Qurana!
3 - Həqiqətən, sən göndərilmiş elçilərdənsən,
4 - doğru yoldasan.
5 - (Bu Quran) Qüdrətli və Rəhmli (Allah) tərəfindən nazil edilmişdir ki,

37. əs-Saffat, "Səf-səf duranlar" surəsi

37. əs-Saffat
"Səf-səf duranlar" surəsi, 182 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - And olsun (göylərdə və yerdə) səf-səf duranlara,
2 - (imansızları )qətiyyətlə qovanlara
3 - və Zikrioxuyanlara!
4 - Həqiqətən, sizin məbudunuz Təkdir!
5 - O, həm göylərin, yerin və onların arasındakıların Rəbbi, həm də məşriqlərin Rəbbidir.

38. Sad, "Sad" surəsi

38. Sad
"Sad" surəsi, 88 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Sad. Öyüd-nəsihətlə dolu Qurana and olsun!
2 - Kafirlər təkəbbür və nifaq içindədirlər.
3 - Biz onlardan öncə də neçə-neçə nəsilləri məhv etmişik. Onlar yalvarıb imdad diləyirdilər, lakin artıq qurtulma vaxtı keçmişdi.
4 - Öz aralarından onlara xəbərdarlıq edən (bir peyğəmbər) gəldiyinə təəccüb edərək kafirlər dedilər: “Bu, yalançı bir sehrbazdır!

39. əz-Zumər, "Zümrələr" surəsi

39. əz-Zumər
"Zümrələr" surəsi, 75 ayə,
Məkkədə nazil olub.          
 
1 - Bu Kitab Qüdrətli və Müdrik Allahdan nazil edilmişdir.
2 - Biz Kitabı sənə bir həqiqət kimi nazil etmişik. Sən də, dinin yalnız Allaha məxsus olduğuna (imangətirərək), Ona ibadət et!
3 - Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

40. Mömin, "Bağışlayan" surəsi

40. Mömin
"Bağışlayan" surəsi, 85 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Ha. Mim.
2 - Bu Kitab Qüdrətli, Müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir.
3 - (Bu), günahları Bağışlayan, tövbələri qəbul edən, cəzası şiddətli olan lütf sahibindəndir!Ondan başqa məbud yoxdur. Dönüş də Onadır.
4 - Allahın ayələri barəsində yalnız kafirlər mübahisə edərlər. Onların şəhərlərdə gəzib-dolaşmaları səni aldatmasın.

41. Fussilət, "Müfəssəl izah edilmiş" surəsi

41. Fussilət
"Müfəssəl izah edilmiş" surəsi, 54 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Ha. Mim.
2 - (Bu,) Mərhəmətli və Rəhmli (Allah) tərəfindən nazil edilmiş,
3 - ayələri Quran kimi ərəbcə müfəssəl izah edilmiş, (anlaya) bilən camaat üçün (nəzərdə tutulmuş)  bir Kitabdır.
4 - O, həm müjdə verən, həm də xəbərdar edəndir. Lakin onların çoxu üz çevirib söz eşitməzlər.
5 - Onlar deyirlər: “Sənin bizi dəvət etdiyinə qarşı qəlbimiz qapalıdır, qulaqlarımızda tıxac vardır, bizimlə sənin arana pərdə çəkilmişdir. Sən işində ol, biz də öz işimizdə olacağıq!”

42. əş-Şura, "Şura" surəsi

42. əş-Şura
"Şura" surəsi, 53 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Ha. Mim.
2 - Ayn. Sin. Qaf.
3 - Qüdrətli və Müdrik olan Allah sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhy edir.
4 - Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. O, Ucadır, Uludur.
5 - Sanki göylərin bir-birinin üstündən çatlayıb yarılmasına az qalır. Mələklər də Rəbbinə həmd ilə təriflər deyir və yerdəkilər üçün bağışlanma diləyirlər. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

43. əz-Zuxruf , "Zinət" surəsi

43. əz-Zuxruf
"Zinət" surəsi, 89 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Ha. Mim.
2 - (Bu )aydın Kitaba and olsun!
3 - Biz Quranı ərəbcə nazil etdik ki, onu anlayasınız.
4 - Şübhəsiz ki, o, yanımızdakı Ana Kitabdandır. O, ucadır, hikmətlə doludur.
5 - Siz həddi aşan adamlar olduğunuza görə, Biz Zikri sizə çatdırmaqdan vaz keçməliyik?

44. əd-Duxan, "Tüstü" surəsi

44. əd-Duxan
"Tüstü" surəsi, 59 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Ha. Mim.
2 - And olsun (bu) aydın Kitaba!
3 - Biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Həqiqətən, Biz qorxuduruq.
4 - Hər bir hikmətli iş o (gecədə) ayırd edilir –
5 - dərgahımızdan vəhy edilən əmr ilə. Həqiqətən, (kitabları və elçiləri) Biz göndəririk –

45. əl-Casiyə, "Diz çökənlər" surəsi

45. əl-Casiyə
"Diz çökənlər" surəsi, 37 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Ha. Mim.
2 - Bu Kitab Qüdrətli, Müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir.
3 - Həqiqətən, göylərdə və yerdə möminlər üçün dəlillər vardır.
4 - Sizin yaradılışınızda və (Allahın yer üzünə) yaydığı canlılarda qəti iman gətirmiş insanlar üçün neçə-neçə dəlillər vardır.

46. əl-Əhqaf , "Qumsal təpələr" surəsi

46. əl-Əhqaf
"Qumsal təpələr" surəsi, 35 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Ha. Mim.
2 - Bu Kitab Qüdrətli, Müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir.
3 - Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları ancaq bir həqiqət kimi və məlum bir zaman kəsimi üçün yaratdıq. Kafirlər isə xəbərdar edildikləri şeylərdən üz döndərdilər.

47. Muhəmməd, "Muhəmməd" surəsi

47. Muhəmməd
"Muhəmməd" surəsi, 38 ayə,
Məkkədə nazil olub.


1 - Kafirlərin və (insanları) Allahın yolundan sapdıranların əməllərini (Allah) puça çıxarmışdır.
2 - İman gətirib yaxşı işlər görənlərin, öz Rəbbindən gerçək həqiqət kimi Muhəmmədə nazil edilənə inananların isə (Allah) günahlarından keçmiş və onların vəziyyətini yaxşılaşdırmışdır.
3 - Bu ona görədir ki, kafirlər batilə uymuş, iman gətirənlər isə öz Rəbbindən gələn həqiqətə bağlanmışlar. Beləcə, Allah insanlara onlara aid misallar çəkir.

48. əl-Fəth, "Zəfər" surəsi

48. əl-Fəth
"Zəfər" surəsi, 29 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - Həqiqətən, Biz sənə aydın bir qələbə verdik ki,
2 - Allah sənin əvvəlki və sonrakı günahlarını bağışlasın, sənə olan nemətini tamamlasın, səni düz yola yönəltsin
3 - və Allah sənə böyük bir qələbə ilə kömək etsin.
4 - Möminlərin imanı üstünə iman artırmaq üçün onların qəlbinə rahatlıq göndərən Odur. Göylərin və yerin orduları Allahındır. Allah Biləndir, Müdrikdir.
5 - (Bu ona görədir) ki, Allah mömin kişiləri və mömin qadınları içində əbədi qalacaqları, (ağacları) altından çaylar axan Cənnət bağlarına daxil etsin və onların günahlarından keçsin. Bu, Allah yanında böyük müvəffəqiyyətdir.

49. əl-Hucurat, "Otaqlar" surəsi

49. əl-Hucurat
"Otaqlar" surəsi, 18 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - Ey iman gətirənlər! (Heç bir şeydə )Allahı və Onun Elçisini qabaqlamayın. Allahdan qorxun! Həqiqətən, Allah Eşidəndir, Biləndir.
2 - Ey iman gətirənlər! Səsinizi Peyğəmbərin səsindən yüksəyə qaldırmayın və bir-birinizə müraciət etdiyiniz kimi ona da uca səslə müraciət etməyin. Yoxsa, özünüz də hiss etmədən əməlləriniz hədər gedər.
3 - Həqiqətən, Allahın Elçisi yanında səsini endirənlər o şəxslərdir ki, Allah onların qəlbini təqva üçün sınağa çəkmişdir. Onları bağışlanma və böyük mükafat gözləyir.

50. Qaf, "Qaf" surəsi

50. Qaf
"Qaf" surəsi, 45 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Qaf. Şərəfli Qurana and olsun!
2 - Onlara öz aralarından xəbərdarlıq edən (bir peyğəmbər )gəlməsinə təəccüb edən kafirlər dedilər: “Bu çox qəribə bir şeydir.
3 - Məgər biz ölüb torpağa qarışdıqdan sonra (yenidən diriləcəyik)? Bu, əlçatmaz bir qayıdışdır!”
4 - Həqiqətən, Biz yerin onlardan nəyi alıb əskiltdiyini bilirik. Bizdə (hər şeyi) qoruyan bir Kitab (Lövhi-məhfuz) vardır.
5 - Lakin həqiqət onlara məlum olduqda onu yalan hesab etdilər. İndi onlar çaşqın vəziyyətdədirlər.

51. əz- Zariyat, "Toz-torpağı səpələyənlər" surəsi

51. əz- Zariyat
"Toz-torpağı səpələyənlər" surəsi, 60 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - And olsun toz-torpağı (ətrafa) səpələyənlərə!
2 - And olsun yağmur yükü daşıyanlara!
3 - And olsun asanlıqla üzüb gedənlərə!
4 - And olsun işləri paylaşdıranlara!
5 - Sizə vəd olunanlar həqiqətdir.

52. ət-Tur, "Dağ" surəsi

52. ət-Tur
"Dağ" surəsi, 49 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - And olsun dağa!
2 - And olsun yazılmış Kitaba –
3 - nazik dəri üzərində (olan Kitaba)!
4 - And olsun Beytulməmura!
5 - And olsun yüksək tavana!

53. ən-Nəcm, "Ulduz" surəsi

53. ən-Nəcm
"Ulduz" surəsi, 62 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - And olsun batmaqda olan ulduza!
2 - Sizin yoldaşınız nə (haqdan) azmış, nə də (yoldan) çıxmışdır.
3 - O, öz istəyi ilə danışmır.
4 - Bu, ona təlqin edilən bir vəhydir.
5 - Bunu ona çox qüvvətli olan öyrətdi –

54. əl-Qamər, "Ay" surəsi

54. əl-Qamər
"Ay" surəsi, 55 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - O Saat yaxınlaşdı və ay bölündü.
2 - Onlar bir möcüzə gördükdə üz döndərib: “(Bu,) tez keçib-gedən bir sehrdir” deyirlər.
3 - Onlar (Peyğəmbəri) yalançı saydılar və öz nəfslərinin istəklərinə tabe oldular. Halbuki hər bir iş bərqərar olacaqdır.
4 - Onlara (küfrdən) çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmişdir.
5 - Bu böyük bir hikmətdir. Lakin (arxa çevirənlərə) təhdidlər nə fayda verə bilər?!

55. ər-Rəhman, "Mərhəmətli" surəsi

55. ər-Rəhman
"Mərhəmətli" surəsi, 78 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Mərhəmətli (Allah)
2 - Quranı öyrətdi.
3 - İnsanı yaratdı,
4 - ona danışmağı öyrətdi.
5 - Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə (hərəkət edir).

56. əl-Vaqiə, "Vaqiə" surəsi

56. əl-Vaqiə
"Vaqiə" surəsi, 96 ayə,
Məkkədə nazil olub.          

1 - Vaqiə qopacağı zaman
2 - onun qopduğunu heç kəs dana bilməz.
3 - O (bəzilərini) alçaldacaq, (bəzilərini də) ucaldacaqdır.
4 - Yer şiddətlə titrədiyi zaman,
5 - Dağlar parça-parça olub ovxalandığı

57. əl-Hədid, "Dəmir" surəsi

57. əl-Hədid
"Dəmir" surəsi, 29 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. O, Qüdrətlidir, Müdrikdir.
2 - Göylərin və yerin hökmranlığı Ona məxsusdur. O həm dirildir, həm də öldürür. O, hər şeyə qadirdir.
3 - Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O, hər şeyi bilir.
4 - Göyləri və yeri altı gündə yaradan, sonra da Ərşə ucalan Odur. O, yerə girəni də, oradan çıxanı da, göydən enəni də, oraya qalxanı da bilir. Siz harada olsanız belə, O sizinlədir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür.
5 - Göylərin və yerin hökmranlığı Ona məxsusdur. (Bütün) işlər ancaq Allaha qaytarılacaqdır.

58. əl-Mucadilə, "Mübahisə edən qadın" surəsi

58. əl-Mucadilə
"Mübahisə edən qadın" surəsi, 22 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - Əri barəsində səninlə mübahisə edən və Allaha şikayət edən qadının sözünü Allah eşitdi. Allah sizin söhbətinizi eşidir. Həqiqətən, Allah Eşidəndir, Görəndir.
2 - Sizlərdən öz qadınlarını (anaya bənzədərək) özlərinə haram edənlərin zövcələri onların anaları deyillər. Anaları ancaq onları doğmuş qadınlardır. Onlar yaramaz və yalan söz danışırlar. Şübhəsiz ki, Allah əfv edəndir, Bağışlayandır.
3 - Qadınlarını (anaya bənzədərək) özlərinə haram edib, sonra sözlərini geri götürənlər onlarla yaxınlıq etməzdən əvvəl bir kölə azad etməlidirlər. Bu sizə verilən öyüd-nəsihətdir. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

59. əl-Həşr, "Toplanma" surəsi

59. əl-Həşr
"Toplanma" surəsi, 24 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. O, Qüdrətlidir, Müdrikdir.
2 - Kitab əhlindən kafir olanları ilk dəfə toplayıb öz diyarından çıxardan Odur. Siz onların çıxacaqlarını güman etmirdiniz. Onlar isə elə güman edirdilər ki, qalaları onları Allahdan qoruyacaqdır. Allah isə onları gözləmədikləri yerdən haqlayıb qəlblərinə qorxu saldı. Onlar evlərini həm öz əlləri, həm də möminlərin əlləri ilə dağıdırdılar. İbrət götürün, ey ağıl sahibləri!

60. əl-Mumtəhənə, "İmtahana çəkilən qadın" surəsi

60. əl-Mumtəhənə
"İmtahana çəkilən qadın" surəsi, 13 ayə,
Mədinədə nazil olub.        

1 - Ey iman gətirənlər! Mənim düşmənimi də, öz düşməninizi də özünüzə dost tutmayın! Onlar sizə gələn həqiqəti inkar etdikləri halda, siz onlara mehribanlıq göstərib (sirrinizi açıb deyirsiniz). Rəbbiniz olan Allaha iman gətirdiyiniz üçün onlar Peyğəmbəri və sizi (yurdunuzdan) qovub çıxardırlar. Əgər siz Mənim yolumda və Mənim razılığımı qazanmaq uğrunda cihada çıxmısınızsa, onlara gizlində mehribanlıq göstərirsiniz. Mən sizin gizli saxladığınızı da, aşkar etdiyinizi də bilirəm. Sizlərdən kim bunu etsə, doğru yoldan sapmış olar.

61. əs-Saff, "Səf" surəsi

61. əs-Saff
"Səf" surəsi, 14 ayə,
Mədinədə nazil olub. 
 
 1 - Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. O, Qüdrətlidir, Müdrikdir.
2 - Ey iman gətirənlər! Nə üçün siz etməyəcəyiniz şeyləri danışırsınız?
3 - Etməyəcəyiniz şeylərdən danışmağınız Allah tərəfindən böyük nifrətlə qarşılanır.
4 - Şübhəsiz ki, Allah möhkəm bir divar kimi səf-səf düzülüb Onun yolunda vuruşanları sevir.
5 - Bir zaman Musa öz qövmünə demişdi: “Ey qövmüm! Nə üçün mənə əziyyət verirsiniz? Axı siz bilirsiniz ki, mən Allahın sizə (göndərdiyi )elçisiyəm!” Onlar (doğru yoldan) sapdıqda, Allah da onların qəlbini sapdırdı. Allah fasiqləri doğru yola yönəltməz.